lærarressurs

Rolleforståing
mål

Ungdomsstyrt samarbeid

Lærarane har ein viktig rolle i dette prosjektet og skal fungere som støttespelar for elevane. Elevane har god nytte av hjelp frå lærar dersom dei står fast eller ikkje kjem seg vidare. Eit godt samarbeid mellom elevane og lærar har mykje å seie for at prosjektet skal verta vellukka. Det kan vera utfordrande for læraren å gje slepp på noko av kontrollen i klasserommet og å ta eit steg tilbake. Her finn du meir informasjon om kvifor dette er viktig og korleis det kan gjerast.

Kven skal ha styringa?
Det å dele makt kan vera utfordrande. Til vanleg er det ei makfordeling mellom lærar og elev For læraren kan det vera skummelt å gje slepp på dette maktforholdet. Det betyr ikkje at det beste er å gje frå seg all makt/styring, elevane har god nytte av rettleiing og råd. Det som er viktig er at læraren fungerar som igangsetjar og fasiliator, samt hjelper elevane med å strukturere prosessen utan å ta styring over innhaldet.
Elevane skal oppleve at prosjektet gjev dei høve til å uttrykke seg og jobbe med eit prosjekt som er viktig for dei. Elevane vil truleg vera meir motivert når idèane kjem frå dei sjølve og dei vil føle eigarskap over prosjektet. Dersom elevane får ta ansvar og kontroll der det lèt seg gjere vil dei truleg oppleve meistring i det å få ting til på eigehand.
Dersom du er redd for etiske utfordringar med elevane sitt val av tema kan du alltid vise tilbake til delen om etikk som de hadde som innleiande til prosjektet. Her kan du få elevane til å reflektere kring dei ulike delane av utføringa og om dette er eit passande tema. Prøv å la dei koma fram til gode løysingar på sjølve.

 

Legge til side eigne interesser
Alle vil verta freista til å koma med forslag og leggje føringar for det ein sjølv synest er best eller mest nyttig. Me kan ha tankar om kvar det er behov for innsats frå elevane for å betre forhold i lokalsamfunnet eller på skulen.
Læringsprosessen er like viktig som utfallet i dette prosjektet og det er difor viktig at elevane får velje tema som dei er interessert i og motivert for å undersøkje. Læraren kan kanskje oppleve at han/ho ynskjer at prosjektet skal føre til eit godt resultat på bakgrunn av eit ynskje om å stille både seg sjølv og klassen i eit godt lys. Faren med dette kan vera at ein legg for mykje føringar og begrensingar for prosjektet. Det er difor viktig at lærarar, andre kollegaer og skuleleiinga har forståing for læringsprosessane i prosjektet 
Kva fungerar for din klasse?
Prosjektet legg til rette for stor grad av fleksibilitet for kva som passar best for din klasse. Du som lærar veit best korleis klassen fungerar når det kjem til gruppeinndeling og korleis handtere utfordringar. Ulike måtar å fremje deltaking, samarbeid og god kommunikasjon bør tilpassast ut i frå det du har erfart at passar best for klassen. Du kan også nytte metodar for dette som du har hatt god erfaring med tidlegare.
Ha ei positiv innstilling
Dine haldningar ovanfor elevane har innverknad på prosjektet. Du bør ha ei positiv innstilling og uttrykke at du har tillit og tru på at dette er oppgåver som dei får til. Det er viktig å ikkje vera negativ til elevane sine idéar eller måtar å gjere ting på.
Dersom du ser utfordringar med val av tema eller måten dei vel å utføre ting på kan det vera lurt å stille opne spørsmål som får dei til å tenkje. Dette kan vera nyttig læring for elevane også. 

Les meir om klasseleiing på Utdanningsdirekotatet sine nettsider: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/klasseledelse/#