Bakgrunn

Nasjonalt folkehelseprogram

Program for folkehelsearbeid 2017-2027

Juniorforskarprosjektet er teke opp som eit 3-årig prosjekt i folkehelseprogrammet og er eitt av seks prosjekt i Vestland. Det skal omfatte tiltaksutvikling i kommunane og det er krav om evaluering.

Program for folkehelsearbeid

Dette er ei tiårig satsing for å utvikle kommunane sitt arbeid med å fremja helse og livskvalitet blant barn og unge frå 0 til 24 år. Programmet skal særleg bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremja lokalt rusførebyggjande arbeid.

Vestland fylkeskommune

Våren 2018 vart Vestland fylkeskommune teke opp som programfylke, der Juniorforskar er eitt av åtte prosjekt som deltek i programmet. Vestland fylkeskommune legg opp til at fleire kommunar kan søkja seg inn i programmet frå 2020. 

Tiltak og evalueringsopplegg

På forebygging.no finn du meir informasjon om tiltak og evalueringsopplegg som er sett i gang i kommunar rundt omkring i landet som del av programsatsinga. Omtalen av dei ulike tiltake gjev nyttig informasjon og inspirasjon til kommunar som møtar same type utfordringar.