del 6

Formidling
mål

Presentera hovudfunn

Det er ulike måtar å formidla informasjon og kunnskap på. Dei ulike gruppene vel sjølv korleis dei ynskjer å presentera sine resultat og kven dei ynskjer å nå ut til. Forslag til ulike måtar å presentera forskinga på samt nyttige tips finn de nedanfor. Elevane må gjerne koma opp med eigne idear til korleis dei vil gjera det. 

gjennomføring

kven

Kven ynskjer elevane at resultata skal nå ut til?

Kven er målgruppa?

Kven kan gjera noko med dette?

Kven kan ha interesse av denne forskinga?

kva

Kva er hovudfunna frå forskinga?

Kva kan gjerast? Forslag til tiltak 

Kva kan gjerast for å fremja saka?

 

korleis

Korleis få fram informasjonen til dei som tek avgjersler?

Kva informasjonskanal skal ein nytta?

Vil språk variera med informasjonskanal?