del 6

Formidling
mål

Presentera hovudfunn

Det er ulike måtar å formidle informasjon og kunnskap. Dei ulike gruppene vel sjølv korleis dei ynskjer å presentere sine resultat og kven dei ynskjer å nå ut til. Forslag til ulike måtar å presentere forskinga på samt nyttige tips finn de nedanfor. Elevane må gjerne koma opp med eigne idear til korleis dei vil gjere det. 

gjennomføring

kven

Kven ynskjer elevane at informasjon frå deira forsking, skal nå ut til?

Kven er målgruppa?

Kven kan gjera noko med dette?

Kven kan ha interesse av denne forskinga?

kva

Kva er hovudfunna frå forskinga?

Kva kan gjerast? Forslag til tiltak 

Kva kan gjerast for å fremja saka?

 

korleis

Kva informasjonskanal skal ein nytta?

Vil språk variere med kva informasjonskanal de vel og nytta?

Korleis få fram informasjonen til dei som tek avgjersler?