del 5

Analyse
mål

Analysera datamaterialet

I denne delen av prosjektet skal elevane sjå nærmare på informasjonen dei har samla inn, anten det er data frå intervju, spørjeundersøkingar eller bilete dei har teke. Kvar gruppe skal analysera og koma fram til nokre hovudfunn frå undersøkinga dei har gjennomført. 

gjennomføring

Når ein skal analysera er det ulike framgangsmåtar som høyrer til kvar metode. Klikk deg inn på din metode.