del 3

Metodar for å samla data
Mål

Verta kjend med ulike metodar for å samla informasjon

Her er målet å få litt erfaring med ulike metodar innan forsking og å forstå fordelar og ulemper med dei. Elevane skal innom ulike stasjonar for å verta betre kjend med dei tre metodane: spørjeundersøking, intervju og fotostemme. Når metodestasjonane er gjennomført skal elevane velja kva slags metode dei ynskjer å bruka i sitt forskingsprosjekt.

metodESTASJONANE

gjennomføring

 

Gjer klar stasjonane

I desse powepointane finn du informasjon om korleis stasjonane kan gjennomførast:

Spørjeundersøking

Intervju med case

Fotostemme

Del inn i grupper

Del klassen inn i 3 grupper. Om det passar slik kan arbeidsgruppene gå ilag. 

Rullerande stasjonsarbeid

La elevane bruka 15 minuttar på kvar stasjon før dei går til neste.

Refleksjon og diskusjon

Etter gruppene har vore innom alle stasjonane skal elevane fylla ut Pluss og minus-skjemaet kvar for seg.

Reflekter i fellesskap:

  • Kva metode likte de best? Dårligast?
  • Kva slags informasjon kan dei ulike metodane bidra med?
  • Kva fordelar er det med dei ulike metodane?
  • Kva utstyr må ein ha for å gjennomføra dei?
  • Kor mykje tid vil dei ta?

 

Val av forskingsmetode

Elevane går saman i arbeidsgruppene

Kva metode ynskjer dei å nytta? Del ut hjelpeark “Kva metode passar best?”

Be gruppene om å klargjera med lærar før endeleg avgjerdsle vert teke