del 2

Val av tema og forskingsspørsmål
Mål

Elevane skal finna ut kva dei ynskjer å forska på

No skal tema og retning for prosjektet avgjerast. Her er det viktig å leggje til rette for ein god prosess der alle deltek. Elevane skal i størst mogleg grad koma fram til tema og forskingsspørsmål sjølv, men lærar har her ein viktig rolle som støttespelar. Dersom elevane har vanskar med å koma med forslag til tema må lærar gjerne vise til resultat frå Ungdata, elevundersøkingar eller liknande for å hjelpe dei på veg.

gjennomføring
Velja tema

Fyrst skal ein og ein elev tenkje over kva tema dei kunne tenkje seg å forske på. Så går elevane saman i grupper og vert einige om eit par tema, for så å dele dei med klassen. Individuelt -> Gruppe -> Plenum.

Alle forslaga vert skrive opp på tavla. Kategoriser dei forslaga som handlar om det same og gje kategoriane namn. T.d. fritid, skule, miljø, sosiale medier..

Stem på tema gjennom handsopprekking eller hemmeleg val.

Laga forskingsspørsmål

For å snevra inn temaet som er vald dannar klassen nokre forskingsspørsmål. Desse skal hjelpa elevane med å stake ut kursen for det vidare arbeidet. 

Føl same framgangsmåte som ved val av tema, IGP-metoden, eller gå rett i grupper. Gruppene kjem med forslag, skriv desse på tavla. Kan nokre av spørsmåla slåast saman? Er det nokre som ikkje let seg gjennomføre med tanke på etikk, tid og ressursar? Blir einige om 2-5 forskingsspørsmål som elevane kan velja mellom. 

Danna arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene vert danna utifrå kva forskingsspørsmål elevane ynskjer å jobba vidare med. Elevane stemmer over kva for forskingsspørsmål dei ynskjer å jobba vidare med, anten ved handsopprekning eller hemmeleg val. Elevane kan også skrive opp to alternativ slik at læraren kan setja saman gruppene. Det bør vera minst 2 elevar på eit forskingsspørsmål. Om det vert mange som vel det same forskingsspørsmålet, kan det dannast fleire mindre grupper.