Del 1

Introduksjon til Juniorforskarprosjektet
Mål

Verta betre kjend med forsking og korleis det føregår.

I dette prosjektet er det elevane sjølv som bestemmer kva dei skal forska på og kva dei ynskjer å påverka. Elevane jobbar saman for å undersøka eit tema og nyttar informasjonen som vert samla inn til å informera og koma med forslag til løysingar. Forskinga og ekspertisen kjem her frå personane saka faktisk omhandlar, framfor å koma frå dei vitskaplege eller akademiske miljøa.

gjennomføring
Presentera prosjektet
  • Gjennomgå planen for dei neste vekene

 

Praktisk øving - Ungdom si stemme
  • Utforska i kva grad ungdom kjenner seg involvert og i kva grad dei engasjerar seg i sakar på ulike samfunnsnivå.
  • Slik gjer du:
Kven kan driva med forsking
  • Reflektera over kva ein assossierar med forsking og kven som driv med forsking. Ungdom kan også forska, det er ikkje noko som berre føregår i laboratoria.
Etikk og personvern
  • Gå gjennom generelle etiske prinsipp i forsking og forstå bakgrunnen for desse. 
Praktisk øving - Forskingsprosessen