Bakgrunn

Kjernekomponentar

Hovudinnhaldet i prosjektet

Ungdom si stemme

Ungdom sine meiningar er viktige. Samfunnet må på fleire områder verta flinkare til å inkludera ungdom si stemme når val og avgjersler skal takast.

Kritisk tenking

Kritisk tenking handlar om å stilla spørsmål, vera i dialog, bringa inn nye perspektiv og å lausrive seg frå reproduksjon av fakta. Denne måten å jobba på krev trening og kunnskap både hjå lærarar og elevar.

Utforska/forska

Å utforska ei problemstilling er ein måte å inkludera elevane som aktive deltakarar. Slik får dei ikkje berre ny kunnskap, men elevane kan også utvikla ferdigheiter og haldningar som er naudsynte for å oppnå handlingskompetanse.

Medverknad

Medverknad inneber meir enn å få seia meininga si, det handlar om å få bruka eigen kunnskap og innsikt til å påverka. Medverknad betyr ikkje naudsynt å få det slik ein ynskjer, men synspunkta skal synleggjerast og takast med i vurderingane.

Relasjonsbygging

Det å byggja relasjonar mellom lærar og elev, samt mellom elevane, er ein faktor som kan vera viktig for å lukkast med eit slikt prosjekt. Dette kan ein oppnå ved å nytta strategiar og øvingar som fremjar deltaking og tillit, og å fokusera på samarbeid og positiv kommunikasjon. Dømer på dette kan vera å blanda grupper på tvers av ulikskap, sitja i sirkel og å utføra nokre av dei føreslegne øvingane til prosjektet.