Juniorforskar

Implementering

Faktorar som har betydning for vellukka implementering

Det er ulike fasar i ein implementeringsprosess: førebuing, gjennomføring og evaluering. Forsking viser til faktorar som har stor betydning for å lukkast med implementering av tiltak i skulen. På denne sida presenterast eit samandrag av dei faktorane ein må sikre seg å etterstrebe, samt artikkelen som denne informasjonen er basert på.

førebuingar
Aktiv og støttande leiing

Programutviklarane og skuleleiinga har ei sentral rolle i å forberede skulen for innføring av tiltak og utviklingsarbeid, og deretter sikre gjennomføring av satsinga. Skuleeigar i kommuna har også ei sentral rolle som støttespelar for skulens leiing i alt endringsarbeid.

Skuleleiinga må sørge for at strukturar, organisasjonsmessige forhold og naudsynte ressursar er på plass. For å lukkast med arbeidet må ein ha fokus på kva som skal gjennomførast, men også kven og korleis.

Lærarmedverknad og forankring

Lærarane må takast med på råd, kunne medverke og påverke i utviklingsarbeidet og korleis best å tilrettelegge for sjølve gjennomføringa. Tiltaket må vera relevant og motiverande for elevane.

Lærarane har ei viktig rolle. Dei må medverke og bidra i utviklingsarbeidet samt koma med råd til korleis best tilretteleggja for sjølve gjennomføringa.

Motivasjon, tilslutning og opplæring av lærarane som skal inngå i tiltaket er naudsynt, samt støtte fra skuleleiinga og prosjektgruppa undervegs i prosessen.

Elevmedverknad

Elevane har det mest sentrale rolla i prosjektet og må medverke og bidra i utviklingsarbeidet samt koma med råd til korleis best tilretteleggja for sjølve gjennomføringa. Tiltaket må vera relevant og motiverande for elevane.

Fordeling og prioritering av ressursar

Skuleleiinga har ansvar for prioritering av ressursar, her inngår også timeressursar. Prosjektet tilfører kvar pilotskule økonomisk støtte i utvikling- og gjennomføringsfasen.

Engasjere føresette

Foreldre må vera informert om prosjektet klassen skal setje i gang med og gjerne inviterast inn for å bistå/høyre elevane presentere det dei har jobba med. Det kan hende at enkelte foreldre har kunnskap som kan vera relevant for temaet elevane vel å fokusere på.

gjennomføring
Tiltakslojalitet

Samspel mellom fire faktorar er naudsynt for å lukkast med eit tiltak: kor ofte det skal gjennomførast, kvalitet på gjennomføringa, rett målgruppe og kva for kjernekomponentar som er heilt vesentleg at gjennomførast.

Lokale tilpassingar

Nokre lokale tilpassingar er ikkje til å unngå, og kan vera naudsynt for å få ein best mogleg gjennomføring. Dette vil diskuterast og tilretteleggast i eit samarbeid mellom prosjektleiinga og skulen.

Evaluering

Kunnskap om tiltaket

Ein må vite noko om kva og korleis eit tiltak er gjennomført og kva ein kan sjå at ein har oppnådd med tiltaket.  Skulen kan etablere rutiner for intern evaluering, til dømes notere kva som gjennomførast (sjå vidare i artikkel).

I denne piloten der ein testar ut tiltaket i klassane vil prosjektleinga /forskarane følgje prosessen i skulen / klassen for å sjå nærmare på kva som skjer, korleis, og kven som er involvert. Dei vil også undersøke kva programmet har oppnådd gjennom spørreskjema til elevar før og etter tiltaket setjast i gang samt intervjuer med involverte lærarar og elevar.