Forskingsmetodar

Spørjeundersøking

Ein metode for å få rask tilbakemelding og oversikt over eit tema

Spørjeundersøkingar er ein mykje brukt forskingsmetode og er nyttig for å få eit stort antall svar – raskt. Denne metoden fangar det «store biletet» relativt raskt, men går ikkje noko særleg i dybden.

  gjennomføring
Etikk
 • Er spørjeundersøkinga anonym? Opplys om dette i innleiinga
 • Kva skal undersøkinga nyttast til? Opplys om dette i innleiinga
 • Set deg inn i situasjonen til den som skal svara på undersøkinga:
  • er det spørsmål som bør endrast eller takast vekk? kvifor – kvifor ikkje?
Førebuingar

Nyttig spørsmål å stilla seg før gjennomføring av undersøkinga

 

 • Kven skal svara på spørjeundersøkinga?
 • Er det behov for samtykke?
 • Kortid skal brukarane svara på undersøkinga?
 • Krev undersøkinga tilgang til PC/mobil eller skal den gjennomførast på papir?
 • Kor mange skal vera med i undersøkinga?
 • Korleis vil du koma i kontakt med målgruppa?
Utforming av spørjeskjemaet

Formulering av gode spørsmål krev nøyaktig og godt arbeid

 • Start gjerne undersøkinga med nokre enkle spørsmål (kjønn, alder, bustad)
 • Spør om ein ting om gongen – konkrete spørsmål
 • «Forskaren» er som oftast ikkje til stades når brukaren fyller ut spørjeskjemaet. Skjemaet må difor vera enkelt å bruka, lett og forstå og lett og levera inn
 • Still ikkje leiande spørsmål

Lag ei kort innleiing som seier noko om kvifor dei vert spurt om å svara på desse spørsmåla
Hugs å takka for at dei deltek i undersøkinga

Ulike typar spørsmål

I eit spørjeskjema kan du nytta ulike typar spørsmål:

 • Multiple choice
  • Ulike svaralternativ som brukaren kan kryssa av for
 • Skalering
  • Bruk ein svarskala frå 1 -3 eller 1- 5 eller 1 – 7.

Ei innføring om korleis du kan laga eit spørjeskjema med microsoft Forms.

Analyse

Bruk gjerne excel i analysedelen. Dersom du har nytta Forms til innhenting av data får du svara direkte i Excel.

 

 • Reingjer dataene
  • sjå etter ugyldige svar
  • ufullstendige svar
 • Oppteljingar/beskrivande statistikk
  • Kor mange
  • Gjennomsnitt
  • Kva er det mest/minst av
  • Prosent andel (t.d. jenter/gutar)
 • Korleis framstilla resultata?
  • figurar (søyler, liner, kakediagram)
  • tabellar
Fordelar og ulemper

Fordelar med spørjeskjema:

 • Kan samla inn svar frå mange
 • Relativt billig å gjennomføra
 • Du får ein god oversikt over ei problemstilling
 • Krev ikkje spesialutstyr – enkelt å gjennomføra

Ulemper med spørjeskjema:

 • Går ikkje i dybden
 • Ikkje mogleg å stilla oppfølgingsspørsmål