Forskingsmetodar

Fotostemme

Fotografi og tekst som metode

Ved å nytta fotografering som metode i forsking kan ein få god innsikt i ei sak, sett frå fotografen sitt perspektiv. Elevane kan dela eigne erfaringar og kunnskap gjennom å ta bileter for så å diskutera og analysera dei. Her er det berre fantasien som set grenser for kva ein kan ta bileta av. Dersom ein ynskjer å ta bilete av personar må ein ta omsyn til personvern.

  gjennomføring
Etikk og foto-vett

Elevane skal reflektera over punkta under:

  • Set deg inn i situasjonen til den du tek bilete av, hadde du likt det? 
  • Vis respekt for personen du tek bilete av 
  • Be om tillating dersom du skal ta bilete av nokon 
  • Forklar kven du er og kvifor du skal ta bilete
  • Kan dette bilete få nokre konsekvensar som ikkje var meiningen? 
  • Korleis kan dette bilete vera verdifult for dette prosjektet? 
Planlegging

Kva skal me ta bileter med?

Korleis skal me få tak i det utstyret me treng?

Korleis skal me ta bileter som svarar på forskingsspørsmålet?

Kva ynksjer me at desse bileta skal fortelja eller opplysa om?

Kvar må me reisa for å ta bileta?

Er det nokre spesielle tidspunkt på dagen som er best eigna?

Fotografering

Ta bilete som svarar på forskingsspørsmålet 

 

Analyse

I analysedelen av prosjektet skal elevane indivuduelt og i plenum reflektera over bileta dei har teke. Målet er her å gje meining til bileta, skriva ein liten tekst til kvart bilete og kategorisera dei i overordna tema. I støttematerielet finn du dømer på spørsmål som kan nyttast i refleksjonsdelen

tidlegare prosjekt
Nyttige lenker og verktøy