lærarressurs

Fagfornyinga

Overordna del i fagfornyinga

overordna del

Overordna del- verdiar og prinsipp for grunnopplæringa er ein del av læreplanverket og utdjupar verdigrunnlaget i opplæringslovas formålsparagraf og dei overordna prinsippa for grunnopplæringa. Faga i skulen skal mellom anna fornyast for å få meir tid til dybdelæring og for å betre samanheng i og mellom faga. I kategoriane under kan du lese meir om korleis Juniorforskar-prosjektet kan passe inn i nokre av underpunkta i overordna del av fagfornyinga

1. Opplæringa sitt verdigrunnlag

Verdiane i opplæringslovas formålparagraf skal  formidlast gjennom kunnskap, haldningsutvikling og kompetanse der elevens beste alltid skal vera eit grunnleggjande hensyn. 

1.3 Kritisk tenking og etisk bevisstheit

Dette er ein av hovudelementa i forsking og vil vera noko elevane får innføring i og får utforske aktivt gjennom heile prosjekte. Etikk vil t.d. gjere seg gjeldane når ein skal velje tema og når ein skal samle, tolke og presentere informasjon. Kritisk tenking vil vera gjennomgåande når elevane reflektere rundt kva type informasjon som kan svare på forskingsspørsmålet og kva denne informasjonen eigentleg kan sei oss noko om

1.4 Skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Eit elevsentrert prosjekt med store moglegheiter for valfridom vil truleg fremje desse tinga. Det er eit mål for prosjektet å gje elevane opplevinga av at dei har emne til å produsere kunnskap og skape endringar i sine liv og i sitt miljø

1.6 Demokrati og medverknad

Elevane må gjennom demokratiske prosessar diskutere og verte einige angåande dei ulike delane i prosjektet. Dei må lytte til andre sine meiningar og argumentere dersom dei har andre forslag. Medverknad er grunnsteinen i prosjektet der “dei unge stemmene” skal løftast fram og takast på alvor. 

Rett til medverknad finn ein att i ulike konvensjonar og lovar, mellom anna i “Opplæringslova”

2. Prinsipp for læring, utvikling og danning

Opplæringa skal danne heile menneske og gje alle moglegheit til å utvikle sine emne. Danning skjer gjennom kunnskap, innsikt, opplevingar og praktiske utfordringar.

2.1 Sosial læring og utvikling

Denne delen handlar mellom anna om å lære å uttrykke eigne meiningar, lytte til andre og å utvikle venskap. Dette kan leggast til rette for gjennom eit inkluderande læringsmiljø og fellesskapande undervisning med fokus på elevmedverknad og samarbeid. Juniorforskar-prosjektet handlar om å saman arbeide for å belyse og påverke sakar som er viktige for elevane. Prosjektet legg opp til oppvarmingsøvingar som skal skape fellesskap og gjere elevane meir trygge i å delta.

 

2.4 Å læra å læra

Elevane skal få moglegheit til å reflektere over eigen læring og eigne læringsprosessar, samt jobbe sjølvstendig. Opplæringa skal mellom anna fremje meistringskjensle og motivasjon hjå eleven. Juniorforskarprosjektet er eit elevstyrt prosjekt der mykje av beslutningane vert tekne av dei. Elevane må også reflektere og diskutere kva som er mogleg å gjennomføre og korleis ein best set dette ut i praksis. Her er elevane aktive medbestemmarar i alle delane av prosjektet og dei får moglegheit til å fordjupe seg i noko som dei synest er interessant og viktig.

 

2.5 Tverrfaglege tema

“Folkehelse og livmeistring”, “demokrati og medborgarskap” og “bærekraftig utvikling” tek utgangpunkt i aktuelle samfunnsutfordringar som krev engasjement og innsats. Her skal elevane mellom anna forstå korleis kunnskap og samarbeid kan bidra til løysingar på ulike problem, på tvers av fag. Dette er noko av kjærnen i Juniorforskarprosjektet. Gjennom engasjerande aktivitetar og handling skal elevane utforske sakar som angår dei og koma med forslag til løysingar. Kven av dei tverrfaglege temaa prosjektet vil hamne innanfor er avhengig av kva elevane ynskjer å forske på.Prosjektet er likevel i seg sjølv er eit helsefremjande tiltak som byggjer på demokratiske prosessar med ungdom som medforskarar.

 

3. Prinsipp for skulen sin praksis

Elevane skal møtast med tillit, respekt og krav, samt utfordringar som fremjer lærelyst. Gode læringsmiljø og tilpassa undervisning er viktig for å lukkast med dette.

3.1 Eit inkluderande læringsmiljø

Det må utviklast trygge læringsmiljø som fremjer helse, trivsel og læring for alle, der elevane skal medverke i læringsfellesskapet. Mangfald skal anerkjennast som ein ressurs der respektfull samhandling og samarbeid vektleggast. Kunnskapsutvikling i samarbeid med andre mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt kan gje elevane nyttige perspektiv. 

Juniorforskarprosjektet er eit samarbeidsprosjekt der det gjennom øvingar og refleksjonar vert lagt opp til å sjå andre sine ressursar. Prosjektet har stor valfridom og det er ynskjeleg at alle skal få sjansen til å delta på områder som dei opplever at dei meistrar. Elevane kan ha ressursar som dei elles i skulesamanheng ikkje får moglegheit til å utøve. Prosjektet legg også til rette for kunnskapsutviling gjennom interaksjon med andre, både gjennom innhenting av informasjon og i den avsluttande formidlingsdelen.