Del 6 – Formidling

del 6 Formidling mål Presentera hovudfunn Det er ulike måtar å formidla informasjon og kunnskap på. Dei ulike gruppene vel sjølv korleis dei ynskjer å presentera sine resultat og kven dei ynskjer å nå ut til. Forslag til ulike måtar å presentera forskinga på samt...

Del 5 – Analyse

del 5 Analyse mål Analysera datamaterialet I denne delen av prosjektet skal elevane sjå nærmare på informasjonen dei har samla inn, anten det er data frå intervju, spørjeundersøkingar eller bilete dei har teke. Kvar gruppe skal analysera og koma fram til nokre...

Del 4 – Datainnsamling

del 4 Datainnsamling mål Førebu og gjennomføra datainnsamling   Kvar gruppe må no gjera ulike forberedingar før dei kan setja i gang med sjølve datainnsamlinga. Informasjon om kva dei ulike gruppene må gjera finn ein her. gjennomføring Vel din metode og lær meir...

Del 3 – Forskingsmetodar

del 3 Metodar for å samla data Mål Verta kjend med ulike metodar for å samla informasjon  Her er målet å få litt erfaring med ulike metodar innan forsking og å forstå fordelar og ulempar med dei. Elevane skal innom ulike stasjonar for å verta betre kjend med dei tre...

Del 2 – Tema og forskingsspørsmål

del 2 Val av tema og forskingsspørsmål Mål Elevane skal finna ut kva dei ynskjer å forska på No skal tema og retning for prosjektet avgjerast. Her er det viktig å leggja til rette for ein god prosess der alle deltek. Elevane skal i størst mogleg grad koma fram til...